Teleporters Data Collection

  Share
  bioman
  bioman
  Elite Sinner
  Elite Sinner

  Posts : 51
  Points : 66
  Reputation : -1
  Join date : 2010-03-20
  Age : 37
  Location : United Arab Emirates

  Teleporters Data Collection

  Post by bioman on 2011-02-03, 12:56 am

  Spoiler:


  NPC: Skylord Adra [Sun Stream]
  Id: 1163
  Jadeon: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-00-00-00-00
  Skysong: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-01-00-00-00
  Billows: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-02-00-00-00
  Doombog: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-03-00-00-00
  Wild lands: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-04-00-00-00
  Incense Valley: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-05-00-00-00
  Sounth Boarder: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-06-00-00-00
  Kunlun: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-07-00-00-00
  Shura: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-08-00-00-00


  NPC: Skylord Midon [Jadeon]
  Id: 1197
  Sunstream: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-00-00-00-00
  Skysong: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-01-00-00-00
  Billows: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-02-00-00-00
  Doombog: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-03-00-00-00
  Wild lands: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-04-00-00-00
  Incense Valley: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-05-00-00-00
  Sounth Boarder: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-06-00-00-00
  Kunlun: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-07-00-00-00
  Shura: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-08-00-00-00

  NPC: Skylord Taja [Skysong]
  Id: 1229
  Sunstream: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-00-00-00-00
  Jadeon: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-01-00-00-00
  Billows: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-02-00-00-00
  Doombog: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-03-00-00-00
  Wild lands: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-04-00-00-00
  Incense Valley: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-05-00-00-00
  Sounth Boarder: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-06-00-00-00
  Kunlun: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-07-00-00-00
  Shura: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-08-00-00-00

  NPC: Skylord Nahara [Billows]
  Id: 1258
  Sunstream: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-00-00-00-00
  Jadeon: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-01-00-00-00
  Skysong: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-02-00-00-00
  Doombog: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-03-00-00-00
  Wild lands: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-04-00-00-00
  Incense Valley: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-05-00-00-00
  Sounth Boarder: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-06-00-00-00
  Kunlun: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-07-00-00-00
  Shura: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-08-00-00-00

  NPC: Skylord Tamsin [Doom Bog]
  Id: 1293
  Sunstream: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-00-00-00-00
  Jadeon: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-01-00-00-00
  Skysong: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-02-00-00-00
  Billows: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-03-00-00-00
  Wild lands: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-04-00-00-00
  Incense Valley: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-05-00-00-00
  Sounth Boarder: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-06-00-00-00
  Kunlun: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-07-00-00-00
  Shura: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-08-00-00-00


  NPC: Skylord Shera [Wild Lands]
  Id: (no data in viewer)
  Sunstream: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-00-00-00-00
  Jadeon: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-01-00-00-00
  Skysong: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-02-00-00-00
  Billows: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-03-00-00-00
  Doombog: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-04-00-00-00
  Incense Valley: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-05-00-00-00
  Sounth Boarder: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-06-00-00-00
  Kunlun: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-07-00-00-00
  Shura: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-08-00-00-00


  NPC: Skylord Nura [Incense Valley]
  Id: 7382
  Sunstream: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-00-00-00-00
  Jadeon: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-01-00-00-00
  Skysong: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-02-00-00-00
  Billows: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-03-00-00-00
  Doombog: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-04-00-00-00
  Wild lands: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-05-00-00-00
  Sounth Boarder: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-06-00-00-00
  Kunlun: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-07-00-00-00
  Shura: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-08-00-00-00

  NPC: Skylord Nouri [South Bound]
  Id: 7423
  Sunstream: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-00-00-00-00
  Jadeon: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-01-00-00-00
  Skysong: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-02-00-00-00
  Billows: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-03-00-00-00
  Doombog: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-04-00-00-00
  Wild lands: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-05-00-00-00
  Incense Valley: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-06-00-00-00
  Kunlun: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-07-00-00-00
  Shura: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-08-00-00-00

  NPC: Skylord Chilf [kunlun]
  Id: 7463
  Sunstream: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-00-00-00-00
  Jadeon: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-01-00-00-00
  Skysong: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-02-00-00-00
  Billows: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-03-00-00-00
  Doombog: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-04-00-00-00
  Wild lands: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-05-00-00-00
  Incense Valley: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-06-00-00-00
  Sounth Boarder: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-07-00-00-00
  Shura: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-08-00-00-00

  NPC: Skylord Lanst [Shura]
  Id: 10609
  Sunstream: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-00-00-00-00
  Jadeon: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-01-00-00-00
  Skysong: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-02-00-00-00
  Billows: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-03-00-00-00
  Doombog: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-04-00-00-00
  Wild lands: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-05-00-00-00
  Incense Valley: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-06-00-00-00
  Sounth Boarder: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-07-00-00-00
  Kunlun: 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-08-00-00-00

  QuynhNa
  QuynhNa
  Thiên Gia Moderator
  Thiên Gia Moderator

  Posts : 90
  Points : 117
  Reputation : 14
  Join date : 2010-04-08
  Age : 31

  Re: Teleporters Data Collection

  Post by QuynhNa on 2011-02-03, 10:07 pm

  Spoiler:
  game ZX -VN ( tru tiên 2)
  1/ NPC: Dịch chuyển Lâm Bích Toàn HDT
  (1163)

  HDT 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-00-00-00-00
  TVM 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-01-00-00-00 (required lvl 15, 50 Đ)
  TAT 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-02-00-00-00 (required lvl 30, 2 bạc)
  Lưu ba 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-03-00-00-00 (required lvl 45, 3 bạc)
  Tứ trạch 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-04-00-00-00 (required lvl 60, 3 bạc)
  Man Hoang 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-05-00-00 -00 (required lvl 75, 2 bạc)
  Phần Hương 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-06-00-00-00 (required lvl 90, 1 bạc)
  Nam Cương 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-07-00-00-00 (required lvl 105, 2 bạc)
  Côn Luân 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-08-00-00-00 (required lvl 120, 5 bạc)
  Tu la 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-09-00-00-00 (required lvl 135, 5 bạc)

  2/ NPC: Dịch chuyển Trần Lệ Khanh ( Thanh Vân Môn )
  (1197)

  HDT all lvls , 50Đ
  TAT (required lvl 30, 1 bạc)
  Lưu ba (required lvl 45, 2 bạc)
  Tứ trạch (required lvl 60, 2 bạc)
  Man hoang (required lvl 75, 3 bạc)
  Phần Hương (required lvl 90,2 bạc)
  Nam Cương (required lvl 105, 3 bạc)
  Côn Luân (required lvl 120, 4bạc)
  Tu la (required lvl 135, 4 bạc)

  3/ NPC: Dịch chuyển Đổng Song Thành( Thiên Âm Tự)
  (1229)

  HDT all lvls , 75Đ
  TVM (required lvl 15, 1 bạc)
  Lưu ba (required lvl 45, 1 bạc)
  Tứ trạch (required lvl 60, 1bạc)
  Man hoang (required lvl 75, 2 bạc)
  Phần Hương (required lvl 90,3 bạc)
  Nam Cương (required lvl 105,4 bạc)
  Côn Luân (required lvl 120, 3bạc)
  Tu la (required lvl 135, 3 bạc)

  4/ NPC: Dịch chuyển Tô Khanh Liên ( Lưu ba)
  (1258)

  HDT all lvl, 1.5 bạc
  TVM (required lvl 15, 2 bạc)
  TAT (required lvl 30, 1 bạc)
  Tứ trạch (required lvl 60, 2bạc)
  Man hoang (required lvl 75,3 bạc)
  Phần Hương (required lvl 90,4 bạc)
  Nam Cương (required lvl 105,5bạc)
  Côn Luân (required lvl 120, 4bạc)
  Tu la (required lvl 135, 4 bạc)

  5/ NPC: Dịch chuyển Diệp Thuyền Quyên ( Tứ Trạch)
  (1293)

  HDT all lvl, 1.5 bạc
  TVM (required lvl 15, 2 bạc)
  TAT (required lvl 30, 1 bạc)
  Lưu ba (required lvl 45, 2bạc)
  Man hoang (required lvl 75, 1bạc)
  Phần Hương (required lvl 90, 4 bạc)
  Nam Cương (required lvl 105, 5bạc)
  Côn Luân (required lvl 120, 2 bạc)
  Tu la (required lvl 135, 2 bạc)

  6// NPC: Dịch chuyển Lăng Y Tuyết (Man Hoang)
  Id: (1322)

  HDT all lvl, 2 bạc
  TVM (required lvl 15,3 bạc)
  TAT (required lvl 30, 2 bạc)
  Lưu ba (required lvl 45, 1bạc)
  Tứ Trạch (required lvl 60,1bạc)
  Phần Hương (required lvl 90,1bạc)
  Nam Cương (required lvl 105,6bạc)
  Côn Luân (required lvl 120,1 bạc)
  Tu la (required lvl 135,1 bạc)

  7/ NPC: Dịch chuyển Lăng Nguyệt Thần ( Phần Hương)
  Id: (7382)

  HDT all lvl, 50 Đ
  TVM (required lvl 15,2 bạc)
  TAT (required lvl 30,3 bạc)
  Lưu ba (required lvl 45, 4bạc)
  Tứ Trạch (required lvl 60,4bạc)
  Man Hoang (required lvl 75,5bạc)
  Nam Cương (required lvl 105,1bạc)
  Côn Luân (required lvl 120,6 bạc)
  Tu la (required lvl 135,6 bạc)  8/ NPC Dịch chuyển Thái Hồng( Nam Cương)
  Id: (7423)

  HDT all lvl, 1 bạc
  TVM (required lvl 15,3 bạc)
  TAT (required lvl 30, 4 bạc)
  Lưu ba (required lvl 45,5bạc)
  Tứ Trạch (required lvl 60,5bạc)
  Man Hoang (required lvl 75,6bạc)
  Phần Hương (required lvl 90,1bạc)
  Côn Luân (required lvl 120,7 bạc)
  Tu la (required lvl 135,7 bạc)  9/ NPC: Dịch chuyển Phi Huỳnh ( Côn Luân)
  Id: (7463)

  HDT all lvl, 2 bạc
  TVM (required lvl 154bạc)
  TAT (required lvl 30, 3bạc)
  Lưu ba (required lvl 45,4bạc)
  Tứ Trạch (required lvl 60,2bạc)
  Man Hoang (required lvl 75,1bạc)
  Phần Hương (required lvl 90,6bạc)
  Nam Cương (required lvl105,7 bạc)
  Tu la (required lvl 135,2 bạc)


  10/ NPC Luân hồi sứ Ảnh Lam ( Tu La)
  Id: (10609)

  HDT all lvl, 2.5 bạc
  TVM (required lvl 15,4 bạc)
  TAT (required lvl 30, 3 bạc)
  Lưu ba (required lvl 45, 4bạc)
  Tứ Trạch (required lvl 65,2bạc)
  Man Hoang (required lvl 75,1bạc)
  Phần Hương (required lvl 90,6bạc)
  Nam Cương (required lvl105,7 bạc)
  Côn Luân (required lvl 120,2 bạc)
  QuynhNa
  QuynhNa
  Thiên Gia Moderator
  Thiên Gia Moderator

  Posts : 90
  Points : 117
  Reputation : 14
  Join date : 2010-04-08
  Age : 31

  Re: Teleporters Data Collection

  Post by QuynhNa on 2011-02-10, 11:34 pm

  ngocthi wrote:mình cũng gặp tình trạng này. Như vậy theo mình nghĩ, ID phi thiên TAT chính là cái opcode kia (25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-01-00-00-00) còn HDT là (25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-00-00-00-00).

  Đã hiểu cách đánh thứ tự ID:
  25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-01-00-00-00

  Trong đoạn opcode trên chỉ có phần bôi đen là thay đổi. Trong bảng phi thiên từ npc Hà dương đi các map khác. Thứ tự từ TVM các map khác (từ trên xuống dưới) sẽ là từ 00 đến 08.
  Sang TVM, từ TVM đi các máp khác (thứ tự trên xuống dưới) cũng là từ 00 đến 08.

  Thứ tự này chỉ thay đổi ở map Phần Hương, là Man Hoang lại xếp cuối cùng nên MH sẽ là 25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-08-00-00-00

  Dưới đây là bảng ID phi thiên toàn bộ các map

  [You must be registered and logged in to see this link.]
  NgocThi
  NgocThi
  Elite Sinner
  Elite Sinner

  Posts : 57
  Points : 75
  Reputation : 0
  Join date : 2010-11-24
  Age : 41
  Location : TP HCM

  Re: Teleporters Data Collection

  Post by NgocThi on 2011-02-11, 2:20 am

  bạn Na đẻ link sang thread mình poss kia thì hay hơn, vì là mình update file exel, bổ sung thêm lev và giá tiền, phần lev của mình thì chuẩn hơn của bạn Na đấy :D
  Ecko
  Ecko
  Elite Sinner
  Elite Sinner

  Posts : 235
  Points : 300
  Reputation : 7
  Join date : 2010-03-21
  Age : 31
  Location : USA, MD

  Re: Teleporters Data Collection

  Post by Ecko on 2011-02-18, 4:42 pm

  Your Incense Valley Code "25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-08-00-00-00" -> That teleport you to Wild Land. Not Shura.

  Here the fix and for better view.

  .

  NPC LocationTELEPORT TOCOSTCODE

  .

  .

  MAP:SunstreamJadeon50C25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-00-00-00-00

  .

  NPC:Skylord AdraSkysong2S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-01-00-00-00

  .

  ID:1163Billows3S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-02-00-00-00

  .

  Doombog3S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-03-00-00-00

  .

  Wild lands4S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-04-00-00-00

  .

  Incense Valley1S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-05-00-00-00

  .

  Southern Border5S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-06-00-00-00

  .

  Kunlun5S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-07-00-00-00

  .

  Shura5S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-08-00-00-00

  .

  .

  MAP:JadeonSunstream50C25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-00-00-00-00

  .

  NPC:Skylord MidonSkysong1S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-01-00-00-00

  .

  ID:1197Billows2S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-02-00-00-00

  .

  Doombog2S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-03-00-00-00

  .

  Wild lands3S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-04-00-00-00

  .

  Incense Valley2S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-05-00-00-00

  .

  Southern Border3S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-06-00-00-00

  .

  Kunlun4S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-07-00-00-00

  .

  Shura4S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-08-00-00-00

  .

  .

  MAP:SkySongSunstream75C25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-00-00-00-00

  .

  NPC:Skylord TajaJadeon1S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-01-00-00-00

  .

  ID:1229Billows1S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-02-00-00-00

  .

  Doombog1S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-03-00-00-00

  .

  Wild lands2S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-04-00-00-00

  .

  Incense Valley3S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-05-00-00-00

  .

  Southern Border4S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-06-00-00-00

  .

  Kunlun3S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-07-00-00-00

  .

  Shura3S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-08-00-00-00

  .

  .

  MAP:BillowsSunstream1.5S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-00-00-00-00

  .

  NPC:Skylord NaharaJadeon2S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-01-00-00-00

  .

  ID:1258Skysong1S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-02-00-00-00

  .

  Doombog2S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-03-00-00-00

  .

  Wild lands3S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-04-00-00-00

  .

  Incense Valley4S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-05-00-00-00

  .

  Southern Border5S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-06-00-00-00

  .

  Kunlun4S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-07-00-00-00

  .

  Shura4S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-08-00-00-00

  .

  .

  MAP:Doom BogSunstream1.5S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-00-00-00-00

  .

  NPC:Skylord TamsinJadeon2S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-01-00-00-00

  .

  ID:1293Skysong1S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-02-00-00-00

  .

  Billows2S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-03-00-00-00

  .

  Wild lands1S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-04-00-00-00

  .

  Incense Valley4S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-05-00-00-00

  .

  Southern Border5S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-06-00-00-00

  .

  Kunlun2S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-07-00-00-00

  .

  Shura2S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-08-00-00-00

  .

  .

  MAP:Wild LandsSunstream2S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-00-00-00-00

  .

  NPC:Skylord SheraJadeon3S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-01-00-00-00

  .

  ID:1322Skysong2S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-02-00-00-00

  .

  Billows3S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-03-00-00-00

  .

  Doombog1S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-04-00-00-00

  .

  Incense Valley5S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-05-00-00-00

  .

  Southern Border6S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-06-00-00-00

  .

  Kunlun1S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-07-00-00-00

  .

  Shura1S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-08-00-00-00

  .

  .

  MAP:Incense ValleySunstream50C25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-00-00-00-00

  .

  NPC:Skylord NuraJadeon2S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-01-00-00-00

  .

  ID:7382Skysong3S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-02-00-00-00

  .

  Billows4S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-03-00-00-00

  .

  Doombog4S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-04-00-00-00

  .

  Southern Border1S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-05-00-00-00

  .

  Kunlun6S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-06-00-00-00

  .

  Shura6S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-07-00-00-00

  .

  Wild lands5S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-08-00-00-00

  .

  .

  MAP:Southern BorderSunstream1S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-00-00-00-00

  .

  NPC:Skylord NouriJadeon3S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-01-00-00-00

  .

  ID:7423Skysong4S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-02-00-00-00

  .

  Billows5S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-03-00-00-00

  .

  Doombog5S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-04-00-00-00

  .

  Wild lands6S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-05-00-00-00

  .

  Incense Valley1S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-06-00-00-00

  .

  Kunlun7S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-07-00-00-00

  .

  Shura7S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-08-00-00-00

  .

  .

  MAP:kunlunSunstream2.5S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-00-00-00-00

  .

  NPC:Skylord ChilfJadeon4S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-01-00-00-00

  .

  ID:7463Skysong3S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-02-00-00-00

  .

  Billows4S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-03-00-00-00

  .

  Doombog2S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-04-00-00-00

  .

  Wild lands1S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-05-00-00-00

  .

  Incense Valley6S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-06-00-00-00

  .

  Southern Border7S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-07-00-00-00

  .

  Shura2S25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-08-00-00-00

  .

  .

  MAP:ShuraSunstream25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-00-00-00-00

  .

  NPC:Skylord LanstJadeon25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-01-00-00-00

  .

  ID:10609Skysong25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-02-00-00-00

  .

  Billows25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-03-00-00-00

  .

  Doombog25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-04-00-00-00

  .

  Wild lands25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-05-00-00-00

  .

  Incense Valley25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-06-00-00-00

  .

  Southern Border25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-07-00-00-00

  .

  Kunlun25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-08-00-00-00
  NgocThi
  NgocThi
  Elite Sinner
  Elite Sinner

  Posts : 57
  Points : 75
  Reputation : 0
  Join date : 2010-11-24
  Age : 41
  Location : TP HCM

  Re: Teleporters Data Collection

  Post by NgocThi on 2011-03-01, 2:10 am

  @Ekco: Valley Code "25-00-05-00-00-00-04-00-00-00-08-00-00-00" -> That teleport you to Wild Land. Not Shura.

  Yes, because that is JD Vietnamese version. Not English version. :)

  Sponsored content

  Re: Teleporters Data Collection

  Post by Sponsored content


   Current date/time is 2019-02-16, 11:22 am