Localization requests

  Share
  vuduy
  vuduy
  Site Admin
  SINSBOT Creator


  Site AdminSINSBOT Creator

  Posts : 888
  Points : 1266
  Reputation : 176
  Join date : 2010-03-17
  Age : 42
  Location : Canada

  Localization requests

  Post by vuduy on 2010-04-01, 8:26 am

  If you would like to localize SINS™️ user interface to your language, you can help out by editing this template.

  Simply edit the Locale to your language code, and the Text to your language text
  Code:

    <Translation Locale="vi-VN" Key="Please set your forum username and password..." Text="Xin vui lòng điền tên người dùng và mật khẩu của diễn đàn..." />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="General" Text="Tổng hợp" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Account" Text="Tài khoản" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Data" Text="Dữ liệu" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Path to game installation folder" Text="Nơi cài đặt của trò chơi" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Browse" Text="Tìm" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Launch" Text="Chạy" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Login" Text="Đăng nhập" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Attach" Text="Kết nối" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Checking for new version... please wait..." Text="Kiểm tra phiên bản mới...chờ một lát..." />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Action" Text="Thi hành" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Name" Text="Tên" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Level" Text="Cấp" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Server" Text="Máy chủ" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Chan" Text="Kênh" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Voice" Text="Giọng nói" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Username" Text="Danh tính" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Password" Text="Mật khẩu" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Visible" Text="Hiện" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Start all" Text="Kích hoạt hết" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Stop all" Text="Ngưng hết" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Show all" Text="Hiện hết" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Hide all" Text="Giấu hết" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Load data" Text="Nhập dữ liệu" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Save data" Text="Lưu dữ liệu" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Update" Text="Cập nhật" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Exit" Text="Tắt" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="New" Text="Thêm" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Delete" Text="Bớt" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Import" Text="Nhập" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Export" Text="Xuất" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Clear" Text="Xóa" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Save as text file" Text="Lưu lại thành văn bản" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Target" Text="Mục tiêu" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Loot" Text="Đồ nhặt" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Pet" Text="Thú nuôi" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Task" Text="Nhiệm vụ" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Alert" Text="Báo động" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Chat" Text="Trò chuyện" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Start" Text="Kích hoạt" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Stop" Text="Ngưng" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Load" Text="Tải" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Save" Text="Lưu" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Close" Text="Đóng" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="All" Text="Tất cả" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Auto login" Text="Đăng nhập" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Auto attach" Text="Tự kết nối" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Log" Text="Nhật ký" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Item" Text="Vật phẩm" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="NPC" Text="Nhân vật" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Skill" Text="Kỹ năng" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Latency" Text="Độ chờ" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Client" Text="Phiên bản" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Recovery" Text="Phục hồi" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Setting" Text="Thiết lập" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Default settings" Text="Thiết lập mặc định" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Load settings" Text="Tải cài đặt" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Save settings" Text="Lưu cài đặt" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Import settings" Text="Nhập cài đặt" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Auto remedy" Text="Tự bơm máu và mana" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Auto recovery" Text="Tự vận khí hồi phục" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Auto respawn" Text="Tự quay về chổ đánh" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Auto skill" Text="Tự dùng kỹ năng" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Auto vendor" Text="Tự buôn bán" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Auto target" Text="Tự tìm mục tiêu" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Auto loot" Text="Tự nhặt đồ" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Auto pet" Text="Tự dùng thú nuôi" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Status" Text="Trạng thái" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Information" Text="Thông tin" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Gear" Text="Đồ mặc" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Bag" Text="Thùng kho" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Location" Text="Địa điểm" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Cultivation" Text="Tu chân" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Clan" Text="Tộc" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Guild" Text="Bang" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Trigger" Text="Khởi động" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Auto trigger" Text="Tự khởi động" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Auto alert" Text="Tự cảnh báo" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Auto task" Text="Tự làm nhiệm vụ" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Auto chat" Text="Tự ghi chép đàm thoại" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Vendor" Text="Buôn bán" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Access error" Text="Lỗi truy cập" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="You do not have access to this version" Text="Bạn không có quyền sử dụng cho phiên bản này" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Cannot connect to forum" Text="Không thể kết nối với diễn đàn" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Invalid username or password" Text="Tên người dùng hoặc mật khẩu không đúng" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="You do not have access" Text="Bạn không có quyền sử dụng" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Error reading forum" Text="Lỗi đọc diễn đàn" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Vietnamese" Text="Tiếng Việt" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="English" Text="Tiếng anh" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Loaded settings from" Text="Nạp thiết lập từ" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Saved settings to" Text="Lưu thiết lập vào" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Amount" Text="Số lượng" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Type" Text="Loại" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Select" Text="Chọn" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Use recovery items" Text="Sử dụng vật phẩm phục hồi máu và mana" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Return from death and continue to fight at starting position" Text="Trở về nếu bị chết và tiếp tục đánh ở vị trí bang đầu" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Use skill when needed" Text="Sử dụng kỹ năng khi cần thiết" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Buy and sell items when needed" Text="Mua và bán hàng khi cần thiết" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Control behaviors by artificial intelligence" Text="Điều khiển hành vi bằng trí tuệ nhân tạo" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Alert via text to speech and popups" Text="Cảnh báo bằng tiếng nói và khung chữ" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Rest (meditate) when needed" Text="Thiền khi cần thiết" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Find target to attack" Text="Tìm mục tiêu để đánh" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Pickup items on the ground" Text="Nhặt đồ ở dưới đất" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Control pet behaviors" Text="Điều khiển hành vi của thú nuôi" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Monitor chat log display" Text="Ghi lại khung trò chuyện" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Perform special tasks as needed" Text="Làm nhiệm vụ khi cần thiết" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Remedy items" Text="Các vật phẩm phục hồi máu và mana" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Items with zero amount and is not selected will be removed automatically" Text="Vật phẩm không có số lượng và không được chọn sẽ bị tự động xóa đi" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="or" Text="hoặc" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Recovery mode ON when" Text="Vận khí hồi phục sẽ bậc khi" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Recovery mode OFF when" Text="Vận khí hồi phục sẽ tắt khi" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="and" Text="và" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="seconds" Text="giây" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Respawn settings" Text="Thiết lập tự quay về chổ đánh" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Wait time to revive" Text="Chờ trước khi phục sinh" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Wait time to return to town" Text="Chờ trước khi trở về thành" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Hot-key" Text="Phím nóng" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Mob" Text="Quái vật" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Player" Text="Người chơi" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Choose target selection" Text="Mục tiêu chọn" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Lower level gap" Text="Cấp thấp hơn tối đa" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Upper level gap" Text="Cấp cao hơn tối đa" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Maximum radius" Text="Phạm vi chọn" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Minimum radius" Text="Phạm vi không chọn" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Maximum distance" Text="Khoảng cách tối đa" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Choose target option" Text="Tùy chọn" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Kill steal" Text="Giết trộm" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Party" Text="Nhóm" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Free" Text="Tự do" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Assist party" Text="Hổ trợ nhóm" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Choose target mode" Text="Cách chọn" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Enable target filter" Text="Chọn lọc mục tiêu" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Refresh" Text="Làm mới" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Settings" Text="Cài đặt" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Target filter" Text="Chọn lọc mục tiêu" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Invalid data!!! Using default settings." Text="Dữ liệu bị hư!!! Dùng thiết lập mặc định." />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Unable to save file!!!" Text="Không thể lưu dữ liệu!!!" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="hours" Text="giờ" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="minutes" Text="phút" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="started" Text="kích hoạt" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="stopped" Text="ngưng" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="duration was" Text="thời gian chạy là" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Language" Text="Ngôn ngữ" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Pickup range" Text="Phạm vi nhặt" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Pickup loots that were not filtered" Text="Nhặt những vật phẩm không nằm trong danh sách lọc" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Loot filter" Text="Lọc theo món" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Partial loot name filter" Text="Lọc theo phần tên" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Pickup" Text="Nhặt" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Max" Text="Tối đa" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Restored default settings for" Text="Phục hồi các thiết lập mặc định cho" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Teleport to return to town" Text="Truyền tống thuật để về thành" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Die to return to town" Text="Chết để về thành" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Sell only when bag is full" Text="Chỉ bán đồ khi đầy thùng" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Sell items not in vendor list" Text="Bán đồ không có trong danh sách" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Item name" Text="Tên của vật phẩm" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Minimum" Text="Mức tối thiểu" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Maximum" Text="Mức tối đa" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Pet list" Text="Danh sách thú nuôi" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Slot" Text="Chổ" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Age" Text="Tuổi thọ" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Belly" Text="Bụng no" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Summon" Text="Triệu tập" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Pet items" Text="Thực phẩm cho thú nuôi" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Pet settings" Text="Thiết lập tình trạng của thú nuôi" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="New NPC data added" Text="Thêm dữ liệu mới của NPC" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Updated HP data of NPC" Text="Cập nhật dữ liệu HP của NPC" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="New item data added" Text="Thêm dữ liệu mới của vật phẩm" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="New skill data added" Text="Thêm dữ liệu mới của chức năng" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Combat" Text="Chiến đấu" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Rest" Text="Nghĩ" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Craft" Text="Tạo" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Pet Food" Text="Thực phẩm" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Pet HP" Text="Đan dược HP" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Pet MP" Text="Đan dược MP" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Pet Age" Text="Thần dược" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Pet Battery" Text="Dược phẩm" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Edit" Text="Sửa" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Clear log" Text="Xóa nhật ký" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Save log" Text="Lưu nhật ký" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Chat log" Text="Nhật ký trò chuyện" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Alert settings" Text="Cài đặt cách báo động" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Self" Text="Bản thân" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Party member" Text="Nhóm viên" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Current target" Text="Mục tiêu hiện tại" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Category" Text="Loại" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Condition" Text="Điều kiện" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Parameter" Text="Tham số" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="OK" Text="Chấp nhận" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Cancel" Text="Hũy bỏ" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="NPC list" Text="Danh sách quái vật" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Player list" Text="Danh sách người chơi" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Resource list" Text="Danh sách đồ dưới đất" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Date and time" Text="Ngày và thời gian" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Skills" Text="Chức năng" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Trigger conditions" Text="Điều kiện khởi động" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Use esper quickslot" Text="Dùng phím pháp bảo" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Use custom mode" Text="Dùng cách tùy chỉnh" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Reset all timers" Text="Xóa các bộ định giờ" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Reset starting location" Text="Cài đặt nơi khởi đầu" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Timer" Text="Thời kỳ" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Use" Text="Xài" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Enter partial name" Text="Điền vào phần tên" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Current" Text="Hiện thời" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Current learned skills" Text="Kỹ năng đã học được" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Select skill" Text="Chọn kỹ năng" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Charge" Text="Nén" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Use normal attack" Text="Dùng đánh chạy" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Sort by" Text="Sắp theo" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Resource" Text="Tài nguyên" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Map" Text="Vùng" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Class" Text="Hạng" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Id" Text="Số hiệu" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Note: for yes/no, 0 means no, and 1 means yes" Text="Lưu ý: phần đúng/không, 0 nghĩa là không, 1 nghĩa là đúng" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="then" Text="rồi" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Remedies" Text="Đan dược" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Provisions" Text="Kỳ trân" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Talismans" Text="Phù" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Craft items" Text="Nguyên liệu" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Craft schools" Text="N.L môn phái" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Item list" Text="Danh sách vật phẩm" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Filter option" Text="Cài đặt chọn lọc" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Text to speech" Text="Đọc thành tiếng" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="was kicked by" Text="bị đá ra khỏi phòng bởi" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="You were kicked by" Text="Bạn bị đá ra khỏi phòng bởi" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="quit" Text="thoát" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="left channel" Text="ra khỏi phòng" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="You left channel" Text="Bạn rời phòng" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="joined channel" Text="vào phòng" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="You joined channel" Text="Bạn vào phòng" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="users" Text="người" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Channel" Text="Kênh" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Character" Text="Nhân vật" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Leader" Text="Chỉ huy" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Group" Text="Nhóm" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="In Use" Text="Xài bởi" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Enabled" Text="Sử dụng" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Select server" Text="Chọn máy chủ" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Title" Text="Tựa" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Option" Text="Điều chỉnh" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Allies" Text="Đồng minh" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Fast pickup" Text="Nhặt nhanh" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Error" Text="Bị lỗi" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Game client not found" Text="Nơi cài đặt trò chơi bị lỗi" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Buy" Text="Mua" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Sell" Text="Bán" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Hold" Text="Giữ" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Clear √" Text="Xóa √" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Clear ﬦ" Text="Xóa ﬦ" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Ally member" Text="Đồng minh" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Inventory" Text="Thùng kho" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Targeting" Text="Mục tiêu" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="was outside target area" Text="ngoài tầm đánh" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Distance" Text="Khoản cách" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="headed back to starting location" Text="trở về vị trí ban đầu" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Routing error" Text="Lỗi tìm đường" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="timeout (longer than 5 min)" Text="hết thời gian (kéo dài quá 5 phút)" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="couldn't find teleporter" Text="tìm không thấy Phi thiên tiên tử" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Routing" Text="Tìm đường" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="teleported to map" Text="phi thiên tới bản đồ" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="teleported to wrong map" Text="phi thiên tới bản đồ bị sai" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="continued on to" Text="tiếp tục tìm đường tới" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="arrived near" Text="đã tới gần" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Respawning" Text="Hồi sinh" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="returned to town" Text="trở về thành" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="sold" Text="bán" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="bought" Text="mua" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Vending" Text="Buôn bán" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Vending error" Text="Lỗi buôn bán" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="couldn't find NPC to vend" Text="tìm không ra danh y để buôn bán" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="tried to die to go back to town" Text="tự tử để về thành" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="headed to pet master" Text="trở về sứ giả thú nuôi" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="headed to doctor" Text="trở về danh y" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="headed to" Text="tìm đường tới vị trí" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Pet battery settings" Text="Thiết lập sử dụng dược phẩm thú nuôi" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Auto delay attack" Text="Tự chờ đánh sau " />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Auto pet skills" Text="Tự dùng kỹ năng" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Auto pet cycle" Text="Tự đổi thú nuôi" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Auto pet idle" Text="Tự nghĩ ngơi" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Pet level to cycle" Text="Cấp đổi thú nuôi" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Auto" Text="Tự động" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Belly%" Text="Bụng%" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="has a summoned Arden pet?" Text="có triệu hoán thú kỹ năng Liệt Sơn?" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Access denied" Text="Không được dùng" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Your clan does not have access" Text="Gia tộc của bạn không có quyền sử dụng" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Your guild does not have access" Text="Bang phái của bạn không có quyền sử dụng" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Version error" Text="Lỗi phiên bản" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Please update to the newest version" Text="Xin vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="On top" Text="Trên cùng" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Player kill" Text="Giết người" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Run" Text="Chạy" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Keepsake 1" Text="Linh ứng 1" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Hunt poem" Text="Săn sách" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Free lunch" Text="Miễn phí buổi trưa" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Fishing daily" Text="Câu cá hàng ngày" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Fishing challenge" Text="Cuộc thi câu cá" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Exchange VS" Text="Trao đổi tử tinh thạch" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Donate to guild" Text="Cúng hiến bang" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Dig ground item from skyblade" Text="Đào đồ trên phi kiếm" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Please stop bot first" Text="Vui lòng ngưng bot trước" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="no ground item found" Text="không có vật để đào" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="distance too far" Text="khoảng cách xa quá" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Please form a party consisting of one male and one female both attached" Text="Vui lòng tạo nhóm gồm một nam và một nữ và kèm cả hai" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Please start task on male player" Text="Vui lòng kích hoạt nhiệm vụ ở khung phái nam" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Male player must be party leader" Text="Nhân vật nam phải làm chủ nhóm" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="does not have a guild" Text="không có bang" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="cannot find" Text="tìm không có" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="bag is full" Text="túi hành trang đã đầy" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="runs out of bait" Text="hết mồi câu" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="cannot hunt poem in start mode" Text="không săn sách được khi trong trạng thái được kích hoạt" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="waiting for party member..." Text="chờ nhóm viên..." />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="party member out of keepsake" Text="nhóm viên hết vật linh ứng" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="out of keepsake" Text="hết vật linh ứng" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="running..." Text="đang hoạt động..." />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Display" Text="Hiển thị" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Auto follow" Text="Tự đi theo sau" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Upper chat log" Text="Nhật ký phía trên" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Conditions" Text="Điều kiện" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Triggers" Text="Khởi động" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Manual task list" Text="Nhiệm vụ làm bằng tay" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Auto task list" Text="Nhiệm vụ làm tự động" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Get keepsake" Text="Lấy linh ứng" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Canceling task..." Text="Hủy nhiệm vụ..." />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Another task is in progress" Text="Nhiệm vụ khác đang tiến hành" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Level too low" Text="Cấp thấp quá" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Mystic tome" Text="Thiên thư kỳ đàm" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Party member has task in progress" Text="Nhóm viên có nhiệm vụ đang tiến hành" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Hour" Text="Giờ" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Minute" Text="Phút" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Min gap" Text="Cách gần" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Max gap" Text="Cách xa" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Goto" Text="Chạy đến" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Follow" Text="Đi theo" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Current position" Text="Địa điểm hiện tại" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Coordinate" Text="Địa điểm" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Remedy cooldown" Text="Thời gian hồi" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Safezone recovery" Text="Vận khí nơi an toàn" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Idle recovery" Text="Vận khí khi rãnh rỗi" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="sec" Text="giây" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="System Default" Text="Hệ thống mặc định" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="idle mode active" Text="đang rãnh rỗi" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="disengaged at" Text="tắt khi" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="engaged at" Text="bậc khi" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="interrupted from damage" Text="bị gián đoạn" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="returning to safe zone (starting location)" Text="trở về nơi an toàn (nơi khỏi đầu)" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Maximum distance between target and starting location" Text="Khoảng cách tối đa giữa mục tiêu và địa điểm bắt đầu" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Maximum distance between target and current position" Text="Khoảng cách tối đa giữa mục tiêu và địa điểm hiện tại" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Minimum distance between target and current position" Text="Khoảng cách tối thiểu giữa mục tiêu và địa điểm hiện tại" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="PK players with cross swords" Text="Đánh những người chéo gươm" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Choose trigger condition for skill" Text="Chọn điều kiện khởi động cho kỹ năng" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="(not connected)" Text="(chưa kết nối)" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Unable to connect to IRC server" Text="Không kết nối được với máy chủ IRC" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Connection error" Text="Lỗi kết nối" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Topic" Text="Đề tài" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="System beep" Text="Hệ thống bíp" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Play a sound file" Text="Chơi bài hát" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Chatlog to speech" Text="Đọc thành tiếng câu đàm thoại trong game" />
    <Translation Locale="vi-VN" Key="Alert option" Text="Điều chỉnh báo động" />
  Kagebunshin
  Kagebunshin
  Global Moderator
  Global Moderator

  Posts : 195
  Points : 271
  Reputation : 6
  Join date : 2010-03-19
  Age : 39
  Location : Outta Space

  Re: Localization requests

  Post by Kagebunshin on 2010-04-01, 11:42 am

  I made the german-text version for SINS™️

  Code:
   <Translation Locale="de-DE" Key="Please set your forum username and password..." Text="Gebe dein Forum-Username und Passwort ein..." />
    <Translation Locale="de-DE" Key="General" Text="Allgemein" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Account" Text="Account" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Data" Text="Daten" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Path to game installation folder" Text="Installations-Pfad des Spiels" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Browse" Text="Durchsuchen" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Launch" Text="Ausführen" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Login" Text="Login" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Attach" Text="Anbinden" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Checking for new version... please wait..." Text="Suche nach neuer Version...Bitte warten..." />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Action" Text="Prozess" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Name" Text="Name" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Level" Text="Stufe" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Server" Text="Server" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Chan" Text="Realm" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Voice" Text="Sprache" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Username" Text="Username" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Password" Text="Passwort" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Visible" Text="anzeigen" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Start all" Text="Starte alle" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Stop all" Text="Stop alle" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Show all" Text="zeige alle" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Hide all" Text="verstecke alle" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Load data" Text="Daten laden" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Save data" Text="Daten speichern" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Update" Text="Update" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Exit" Text="Beenden" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="New" Text="Neu" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Delete" Text="Löschen" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Import" Text="Importieren" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Export" Text="Exportieren" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Clear" Text="Leeren" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Save as text file" Text="Speicher Text als Datei" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Target" Text="Ziele" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Loot" Text="Sammeln" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Pet" Text="Tier" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Task" Text="Aufgabe" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Alert" Text="Alarm" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Chat" Text="Chat" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Start" Text="Start" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Stop" Text="Stop" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Load" Text="Laden" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Save" Text="Seichern" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Close" Text="Schliessen" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="All" Text="Alle" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Auto login" Text="Auto einloggen" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Auto attach" Text="Auto anbinden" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Log" Text="Bericht" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Item" Text="Item" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="NPC" Text="NPC" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Skill" Text="Skill" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Latency" Text="Verzögerung" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Client" Text="Client" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Recovery" Text="Erholung" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Setting" Text="Einstellungen" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Default settings" Text="Standart" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Load settings" Text="Einst.laden" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Save settings" Text="Einst.speichern" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Import settings" Text="Einst.importieren" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Auto remedy" Text="Auto heilen" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Auto recovery" Text="Auto Meditieren" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Auto respawn" Text="Auto erneut starten" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Auto skill" Text="Auto Skill" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Auto vendor" Text="Auto Handel" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Auto target" Text="Auto Ziel" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Auto loot" Text="TAuto Sammeln" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Auto pet" Text="Auto Tier" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Status" Text="Status" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Information" Text="Informationen" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Gear" Text="Ausrüstung" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Bag" Text="Rucksack" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Location" Text="Standort" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Cultivation" Text="Klasse" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Clan" Text="Clan" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Guild" Text="Alliance" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Trigger" Text="Auslöser" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Auto trigger" Text="Auto Auslösen" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Auto alert" Text="Auto Alarm" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Auto task" Text="Auto Aufgabe" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Auto chat" Text="Auto Chat" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Vendor" Text="Handeln" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Access error" Text="Zugriffsfehler" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="You do not have access to this version" Text="Sie haben keinen Zugang zu dieser Version" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Cannot connect to forum" Text="Kann nicht zum Forum verbinden" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Invalid username or password" Text="Falscher Username oder Passwort" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="You do not have access" Text="Sie haben keinen Zugang" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Error reading forum" Text="Fehler beim Lesen des Forums" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Vietnamese" Text="Vietnamesisch" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="English" Text="Englisch" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Loaded settings from" Text="Lade Einstellung von" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Saved settings to" Text="Speicher Einstellungen nach" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Amount" Text="Anzahl" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Type" Text="Art" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Select" Text="Auswählen" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Use recovery items" Text="Nutze Recovery Items" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Return from death and continue to fight at starting position" Text="Wiederbeleben und an Startposition weiter kämpfen" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Use skill when needed" Text="Nutze einen skill, wenn er gebraucht wird" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Buy and sell items when needed" Text="Kaufe und verkaufe Items wenn gebraucht wird" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Control behaviors by artificial intelligence" Text="Verhaltensweisen durch KI" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Alert via text to speech and popups" Text="Alarm mit gesprochenem Text" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Rest (meditate) when needed" Text="Erholen(meditieren) wenn es gebraucht wird" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Find target to attack" Text="Angriffsziel finden" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Pickup items on the ground" Text="Items vom Boden aufheben" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Control pet behaviors" Text="Verhaltensweise vom Tier" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Monitor chat log display" Text="Chat-Bericht anzeigen" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Perform special tasks as needed" Text="Führe Spezial-Aufgaben durch" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Remedy items" Text="Recovrey-Items" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Items with zero amount and is not selected will be removed automatically" Text="Items mit Anzahl von 0 und nicht angewählt werden entfernt" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="or" Text="oder" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Recovery mode ON when" Text="Erholen-Modus an, wenn" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Recovery mode OFF when" Text="Erholen-Modus aus, wenn" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="and" Text="und" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="seconds" Text="Sekunden" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Respawn settings" Text="Eistellung Wiederbeleben" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Wait time to revive" Text="Wartezeit zum wieder erwecken" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Wait time to return to town" Text="Wartezeit Rückkehr zur Stadt" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Hot-key" Text="Hot-Key" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Mob" Text="Monster" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Player" Text="Spieler" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Choose target selection" Text="Zielauswahl" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Lower level gap" Text="Level über Eigenes" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Upper level gap" Text="Level unter Eigenes" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Maximum radius" Text="Maximaler Radius" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Minimum radius" Text="Minimaler Radius" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Maximum distance" Text="Maximale Entfernung" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Choose target option" Text="Ziel-Optionen" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Kill steal" Text="Kill stehlen" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Party" Text="Gruppe" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Free" Text="Frei" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Assist party" Text="Gruppe unterstützen" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Choose target mode" Text="Wähle Ziel-Modus" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Enable target filter" Text="Zielfilter ermöglichen" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Refresh" Text="Aktualisieren" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Settings" Text="Einstellungen" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Target filter" Text="Zielfilter" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Invalid data!!! Using default settings." Text="Falsche Daten!!! Nutze die Standart-Einstellungen." />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Unable to save file!!!" Text="Kann Datei nicht speichern!!!" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="hours" Text="Stunden" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="minutes" Text="Minuten" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="started" Text="gestartet" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="stopped" Text="gestoppt" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="duration was" Text="Dauer war" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Language" Text="Sprache" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Pickup range" Text="Beute-Bereich" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Pickup loots that were not filtered" Text="Hebe Beute auf, die nicht gefiltert sind" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Loot filter" Text="Beute-Filter" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Partial loot name filter" Text="Stichwort Beute-Filter" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Pickup" Text="aufheben" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Max" Text="Max" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Restored default settings for" Text="wiedererstellte Standart-Einstellungen für" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Teleport to return to town" Text="Teleportieren um zur Stadt zu kommen" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Die to return to town" Text="Sterben um zur Stadt zu kommen" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Sell only when bag is full" Text="Verkaufe nur, wenn Rucksack voll ist" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Sell items not in vendor list" Text="verkaufe Beute, die nicht auf der Handel-Liste ist" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Item name" Text="Beute Name" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Minimum" Text="Minimum" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Maximum" Text="Maximum" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Pet list" Text="Tier-Liste" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Slot" Text="Plart" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Age" Text="Alter" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Belly" Text="Satt" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Summon" Text="Beschwören" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Pet items" Text="Tier-Item" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Pet settings" Text="Tier-Einstellungen" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="New NPC data added" Text="neue NPC-Daten hinzugefügt" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Updated HP data of NPC" Text="NPC-HP Daten erneuert" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="New item data added" Text="neue Gegenstand Daten hinzugefügt" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="New skill data added" Text="neue Skill-Daten hinzugefügt" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Combat" Text="Kampf" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Rest" Text="Ruhe" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Craft" Text="Handwerk" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Pet Food" Text="Tiernahrung" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Pet HP" Text="Tier HP" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Pet MP" Text="Tier MP" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Pet Age" Text="Tier Alter" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Pet Battery" Text="Tier Batterie" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Edit" Text="ändern" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Clear log" Text="lösche Bericht" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Save log" Text="speicher Bereicht" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Chat log" Text="Chat-Bericht" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Alert settings" Text="Alarm Einstellungen" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Self" Text="Selbst" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Party member" Text="Gruppenmitglider" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Current target" Text="gewältes Ziel" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Category" Text="Kategorie" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Condition" Text="Bedingung" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Parameter" Text="Kennwert" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="OK" Text="OK" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Cancel" Text="Abbrechen" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="NPC list" Text="NPC-Liste" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Player list" Text="Spieler-Liste" />
    <Translation Locale="de-DE" Key=" list" Text="Ressourcen-Liste" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Date and time" Text="Datum und Zeit" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Skills" Text="Skills" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Trigger conditions" Text="Auslöser-Bedingungen" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Use esper quickslot" Text="Nuztze Esper-Quickslot" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Use custom mode" Text="nutze eigene Einstellungen" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Reset all timers" Text="alle Zeiten resetten" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Reset starting location" Text="Startpunkt resetten" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Timer" Text="Timer" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Use" Text="Benutze" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Enter partial name" Text="gebe Stichwort ein" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Current" Text="aktuell" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Current learned skills" Text="aktuell gelernte Skills" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Select skill" Text="CSkill auswählen" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Charge" Text="Aufladen" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Use normal attack" Text="Nutze normale Attacke" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Sort by" Text="sort nach" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Resource" Text="Ressource" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Map" Text="Karte" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Class" Text="Klasse" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Id" Text="ID" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Note: for yes/no, 0 means no, and 1 means yes" Text="Achtung: für ja/nein, 0 bedeutet nein, 1 bedeutet ja" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="then" Text="dann" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Remedies" Text="Heilmittel" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Provisions" Text="Provisionen" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Talismans" Text="Talismane" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Craft items" Text="Craft-Items" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Craft schools" Text="Rezepte" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Item list" Text="Item-Liste" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Filter option" Text="Filter-Optionen" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Text to speech" Text="gesprochener Text" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="was kicked by" Text="wurde gekickt von" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="You were kicked by" Text="Sie wurden gekickt von" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="quit" Text="beendet" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="left channel" Text="Kanal verlassen" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="You left channel" Text="Sie haben den Kanal verlassen" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="joined channel" Text="Kanal betreten" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="You joined channel" Text="Sie haben betreten Kanal" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="users" Text="Nutzer" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Channel" Text="Kanal" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Character" Text="Charakter" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Leader" Text="Leiter" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Group" Text="Gruppe" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="In Use" Text="wird benutzt" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Enabled" Text="verfügbar" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Select server" Text="Wähle Server" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Title" Text="Title" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Option" Text="Option" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Allies" Text="Verbündete" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Fast pickup" Text="Schnell aufheben" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Error" Text="Fehler" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Game client not found" Text="Client nicht gefunden" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Buy" Text="Kaufen" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Sell" Text="Verkaufen" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Hold" Text="Behalten" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Clear √" Text="entfernen √" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Clear ﬦ" Text="entfernen ﬦ" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Ally member" Text="Alliance-Member" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Inventory" Text="Inventar" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Targeting" Text="Zielerfassung" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="was outside target area" Text="war ausserhalb Ziel-Bereich" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Distance" Text="Entfernung" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="headed back to starting location" Text="gehe zur Startposition zurück" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Routing error" Text="Weg-Fehler" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="timeout (longer than 5 min)" Text="Zeitüberschreitung (mehr als 5 min)" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="couldn't find teleporter" Text="konnte Teleporter nicht finden" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Routing" Text="Wegführung" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="teleported to map" Text="teleportiert zu Karte" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="teleported to wrong map" Text="teleportiert zu falscher Karte" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="continued on to" Text="macht weiter mit" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="arrived near" Text="angekommen" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Respawning" Text="wiedererwecken" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="returned to town" Text="zur Stadt zurück" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="sold" Text="verkauft" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="bought" Text="gekauft" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Vending" Text="handeln" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Vending error" Text="Fehler beim Handeln" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="couldn't find NPC to vend" Text="kann NPC zum Handeln nicht finden" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="tried to die to go back to town" Text="versuchte zu sterben um in Stadt zu kommen" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="headed to pet master" Text="geht zum Pet-Master" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="headed to doctor" Text="geht zum Physican" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="headed to" Text="geht nach" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Pet battery settings" Text="Tier Batterie Einstellungen" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Auto delay attack" Text="Auto Angriffsverzögerung " />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Auto pet skills" Text="Auto Tier-Skills" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Auto pet cycle" Text="Auto Tier wechseln" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Auto pet idle" Text="Auto Tier ruhen lassen" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Pet level to cycle" Text="Tier LVL zum wechseln" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Auto" Text="Auto" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Belly%" Text="Satt%" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="has a summoned Arden pet?" Text="hat Arden-Tier beschworen?" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Access denied" Text="Zugang benötigt" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Your clan does not have access" Text="Ihr Clan hat keinen Zugang" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Your guild does not have access" Text="Ihre Allianz hat keinen Zugang" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Version error" Text="Versionsfehler" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Please update to the newest version" Text="Bitte updaten sie zur neusten Version" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="On top" Text="immer sichtbar" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Player kill" Text="Spieler killen" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Run" Text="rennen" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Keepsake 1" Text="Tonnies Token1" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Hunt poem" Text="Bücher jagen" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Free lunch" Text="Free Lunch" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Fishing daily" Text="angeln gehen" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Fishing challenge" Text="Fishing Event" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Exchange VS" Text="Tausche VS" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Donate to guild" Text="zur Allianz spenden" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Dig ground item from skyblade" Text="Hebe Items mit Skyblade vom Boden auf" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Please stop bot first" Text="Bitte Bot zuerst stoppen" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="no ground item found" Text="kein Gegenstand auf Boden gefunden" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="distance too far" Text="Entfernung zu wet" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Please form a party consisting of one male and one female both attached" Text="Bitte mache eine Gruppe, mit dem Mann und Frau." />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Please start task on male player" Text="Starte bitte auf dem Mann-Char" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Male player must be party leader" Text="der Mann muss die Gruppe leiten" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="does not have a guild" Text="Hat keine Allianz" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="cannot find" Text="kann nicht finden" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="bag is full" Text="Rucksack ist voll" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="runs out of bait" Text="Keine Köder mehr" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="cannot hunt poem in start mode" Text="kann keine Bücher ins Start-Modus jagen" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="waiting for party member..." Text="warte auf Gruppenmitglied..." />
    <Translation Locale="de-DE" Key="party member out of keepsake" Text="Gruppe hat keine Tonnies Token" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="out of keepsake" Text="Tonnies Token sind alle" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="running..." Text="laufen..." />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Display" Text="Anzeige" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Auto follow" Text="Auto folgen" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Upper chat log" Text="oberer Chat-Bericht" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Conditions" Text="Bedingungen" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Triggers" Text="Auslöser" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Manual task list" Text="Manuelle Aufgaben" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Auto task list" Text="Automatische Aufgaben" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Get keepsake" Text="hole Tonnies Token" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Canceling task..." Text="beende Aufgabe..." />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Another task is in progress" Text="Eine andere Aufgabe wird ausgeführt" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Level too low" Text="Level zu gering" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Mystic tome" Text="Mystic Tome" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Party member has task in progress" Text="Gruppenmitglied hat eine Aufgabe" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Hour" Text="Stunde" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Minute" Text="Minute" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Min gap" Text="Min Grenze" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Max gap" Text="Max Grenze" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Goto" Text="gehe nach" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Follow" Text="Folgen" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Current position" Text="aktuelle Position" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Coordinate" Text="Koordinaten" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Remedy cooldown" Text="Nutzungszeit der Potions" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Safezone recovery" Text="Safezone meditieren" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Idle recovery" Text="Meditieren bei Inaktivität" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="sec" Text="SeK" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="System Default" Text="System Standart" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="idle mode active" Text="Inaktiv-Modus ist aktiviert" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="disengaged at" Text="frei nach" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="engaged at" Text="verbunden nach" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="interrupted from damage" Text="unterbrochen wegen Schaden" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="returning to safe zone (starting location)" Text="Rückkehr zur Safe-Zone (Startpunkt)" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Maximum distance between target and starting location" Text="Max Distanz zwischen Ziel und Lokalität" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Maximum distance between target and current position" Text="Max Distanz zwischen Ziel und aktueller Position" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Minimum distance between target and current position" Text="Min Distanz zwischen Ziel und aktueller Position" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="PK players with cross swords" Text="PK Spieler mit gekreuzten Schwertern" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Choose trigger condition for skill" Text="wähle den Auslöser für den Skill" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="(not connected)" Text="(nicht verbunden)" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Unable to connect to IRC server" Text="Kann nicht zum IRC-Server verbinden" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Connection error" Text="Verbindungsfehler" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Topic" Text="Überschrift" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="System beep" Text="System Beep" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Play a sound file" Text="Spiele eine Sounddatei" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Chatlog to speech" Text="gesprochener Chat-Bericht" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="Alert option" Text="Alarm Einstellung" />

  But i did not know if i have to change some in that strings
  Code:
   <Translation Locale="de-DE" Key="Vietnamese" Text="Vietnamesisch" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="English" Text="Englisch" />
  snickering


  _________________
  [You must be registered and logged in to see this link.]
  bubbles
  bubbles
  Global Moderator
  Global Moderator

  Posts : 452
  Points : 555
  Reputation : 45
  Join date : 2010-03-17
  Age : 32
  Location : UG

  Re: Localization requests

  Post by bubbles on 2010-04-01, 12:10 pm

  de-DE" Key="Use esper quickslot" Text="Nuztze Esper-Quickslot" />
  -> de-DE" Key="Use esper quickslot" Text="Nutze Esper-Quickslot" />

  im used to the english version :-s german is kinda strange somehow
  vuduy
  vuduy
  Site Admin
  SINSBOT Creator


  Site AdminSINSBOT Creator

  Posts : 888
  Points : 1266
  Reputation : 176
  Join date : 2010-03-17
  Age : 42
  Location : Canada

  Re: Localization requests

  Post by vuduy on 2010-04-01, 1:02 pm

  Kagebunshin wrote:I made the german-text version for SINS™️

  But i did not know if i have to change some in that strings
  Code:
   <Translation Locale="de-DE" Key="Vietnamese" Text="Vietnamesisch" />
    <Translation Locale="de-DE" Key="English" Text="Englisch" />
  snickering

  You don't need to localize the Language selection texts. Those ones are optional.

  In fact, all of them are optional. The localization changes are applied on the fly; so it will translate whatever is available; the rest remained unchanged as the original text ie: English.

  The template I gave is not complete; there are a lot more eg. all those buff status effects, and other trigger conditions.

  Anyway, I already added your template to the database so German users who prefer German interface can switch to it.

  I noticed that some of the translated texts are too long to fit in the button/checkbox. So if you want, you can revise them.
  xirurr
  xirurr
  SINNER
  SINNER

  Posts : 30
  Points : 48
  Reputation : 0
  Join date : 2010-07-28

  Re: Localization requests

  Post by xirurr on 2010-07-29, 7:36 am

  I have tried to translate to Russia
  Code:
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Please set your forum username and password...\" Text=\"Пожалуйста введите ваше имя пользователя и пароль...\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"General\" Text=\"Общее\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Account\" Text=\"Аккаунт\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Data\" Text=\"Данные\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Path to game installation folder\" Text=\"Путь до папки с игрой\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Browse\" Text=\"Обзор\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Launch\" Text=\"Запустить\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Login\" Text=\"Войти\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Attach\" Text=\"Присоединить\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Checking for new version... please wait...\" Text=\"Проверяются обновления...пожалуйста подождите…\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Action\" Text=\"Действие\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Name\" Text=\"Имя\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Level\" Text=\"Уровень\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Server\" Text=\"Сервер\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Chan\" Text=\"Линия\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Voice\" Text=\"Голос\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Username\" Text=\"Username\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Password\" Text=\"Пароль\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Visible\" Text=\"Видимый\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Start all\" Text=\"запустить всё\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Stop all\" Text=\"остановить всё\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Show all\" Text=\"показать всё\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Hide all\" Text=\"свернуть всё\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Load data\" Text=\"загрузить данные\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Save data\" Text=\"сохранить данные\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Update\" Text=\"обновитьt\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Exit\" Text=\"Выход\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"New\" Text=\"Новый\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Delete\" Text=\"Удалить\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Import\" Text=\"Импортировать\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Export\" Text=\"Экспортировать\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Clear\" Text=\"Очистить\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Save as text file\" Text=\"Сохранить в текстовом файле\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Target\" Text=\"Цель\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Loot\" Text=\"Добыча\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Pet\" Text=\"Питомец\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Task\" Text=\"Задача\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Alert\" Text=\"предупреждение\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Chat\" Text=\"Чат\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Start\" Text=\"Старт\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Stop\" Text=\"Стоп\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Load\" Text=\"Загрузить\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Save\" Text=\"Сохранить\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Close\" Text=\"Закрыть\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"All\" Text=\"Всё\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Auto login\" Text=\"Автологин\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Auto attach\" Text=\"Автоприсоединение\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Log\" Text=\"Журнал\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Item\" Text=\"Вещь\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"NPC\" Text=\"NPC\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Skill\" Text=\"Умение\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Latency\" Text=\"Скрытность\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Client\" Text=\"Клиент\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Recovery\" Text=\"Восстановление\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Setting\" Text=\"Настройки\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Default settings\" Text=\"Стандартные настройки\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Load settings\" Text=\"Загрузить настройки\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Save settings\" Text=\"Сохранить настройки\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Import settings\" Text=\"Импортировать настройки\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Auto remedy\" Text=\"Автохил\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Auto recovery\" Text=\"Авто восстановление\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Auto respawn\" Text=\"автоматическое возрождение\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Auto skill\" Text=\"автоматические умения\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Auto vendor\" Text=\"Автоматическая покупка\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Auto target\" Text=\"Автоматическое нацеливание\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Auto loot\" Text=\"Автоматический подбор вещей\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Auto pet\" Text=\"Автоматическое управление питомцем\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Status\" Text=\"Статус\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Information\" Text=\"Информация\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Gear\" Text=\"Одежда\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Bag\" Text=\"Сумка\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Location\" Text=\"Локация\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Cultivation\" Text=\"Развитие\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Clan\" Text=\"Клан\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Guild\" Text=\"Гильдия\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Trigger\" Text=\"Триггер\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Auto trigger\" Text=\" Авто триггер \" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Auto alert\" Text=\"Автоматическая сигнализация\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Auto task\" Text=\"Автоматическое задание\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Auto chat\" Text=\"Автоматический чат\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Vendor\" Text=\"Продавец\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\" Access error \" Text=\"Ошибка доступа\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"You do not have access to this version\" Text=\"У вас нету доступа к этой версии\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Cannot connect to forum\" Text=\"Невозможно зайти на форум\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Invalid username or password\" Text=\"Неправильное имя или пароль\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"You do not have access\" Text=\"У вас нет доступа\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Error reading forum\" Text=\"Ошибка при чтении форума\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Vietnamese\" Text=\"Вьетнамский\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"English\" Text=\"Английский\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Loaded settings from\" Text=\"Найстройка загружены из\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Saved settings to\" Text=\"Настройки сохранены в\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Amount\" Text=\"Количество\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Type\" Text=\"Тип\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Select\" Text=\"Выбрать\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Use recovery items\" Text=\"Использовать восстанавливающие вещи\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Return from death and continue to fight at starting position\" Text=\"После смерти вернуться на стартовую позицию и продолжить драться\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Use skill when needed\" Text=\"Испульзовать умение, когда нужно\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Buy and sell items when needed\" Text=\"Когда нужно продавать и покупать вещи\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Control behaviors by artificial intelligence\" Text=\"Контролировать поведение, используя ИИ\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Alert via text to speech and popups\" Text=\"Отвечать текстом на вопросы\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Rest (meditate) when needed\" Text=\"Использовать медитацию когда нужно\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Find target to attack\" Text=\"Найти цель для атаки\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Pickup items on the ground\" Text=\"Поднимать вещи с земли\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Control pet behaviors\" Text=\"Контролировать поведение питомца\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Monitor chat log display\" Text=\" Отображать лог чата \" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Perform special tasks as needed\" Text=\"Выполнить специальные задания, когда нужно\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Remedy items\" Text=\"Медицинские вещи\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Items with zero amount and is not selected will be removed automatically\" Text=\"Вещи с нулевым количеством и не выбранные будут удалены автоматически\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"or\" Text=\"или\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Recovery mode ON when\" Text=\"Режим восстановление включен когда\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Recovery mode OFF when\" Text=\"Режим восстановления выключен когда\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"and\" Text=\"и\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"seconds\" Text=\"секунды\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Respawn settings\" Text=\"Настройки возраждения\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Wait time to revive\" Text=\"Ждать время для возраждения\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Wait time to return to town\" Text=\"Ждать время для возвращения в город\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Hot-key\" Text=\"Горячая клавиша\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Mob\" Text=\"Монстр\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Player\" Text=\"Игрок\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Choose target selection\" Text=\"Настройки выбора цели\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Lower level gap\" Text=\"Минимальный уровень\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Upper level gap\" Text=\"Максимальный уровень\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Maximum radius\" Text=\"Максимальный радиус\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Minimum radius\" Text=\"Минимальный радиус\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Maximum distance\" Text=\"Максимальная дистанция\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Choose target option\" Text=\"Настройки использования цели\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Kill steal\" Text=\" Kill steal \" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Party\" Text=\"Группа\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Free\" Text=\"Свободно\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Assist party\" Text=\"Ассист в группе\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Choose target mode\" Text=\"Выбрать метод прицеливания\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Enable target filter\" Text=\"Включить фильтр мобов\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Refresh\" Text=\"Обновить\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Settings\" Text=\"Настройки\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Target filter\" Text=\"Фильтр мобов\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Invalid data!!! Using default settings.\" Text=\"Неверные данные!!! Используются стандартные настройки.\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Unable to save file!!!\" Text=\"Невозможно созранить файл!!!\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"hours\" Text=\"Ч.\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"minutes\" Text=\"м.\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"started\" Text=\"начато\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"stopped\" Text=\"закончено\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"duration was\" Text=\"продолжительность\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Language\" Text=\"Язык\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Pickup range\" Text=\"Радиус подбора\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Pickup loots that were not filtered\" Text=\"Поднимать лут, который не в списке фильтра\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Loot filter\" Text=\"Фильтр добычи\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Partial loot name filter\" Text=\"Фильтр частичной добычи по имени\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Pickup\" Text=\"Подобрать\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Max\" Text=\"Макс\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Restored default settings for\" Text=\"Восстановлены стандартные настройки для\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Teleport to return to town\" Text=\"Телепортироваться что бы вернуться в город\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Die to return to town\" Text=\"Умереть что бы вернуться в город\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Sell only when bag is full\" Text=\"Продавать только когда сумка полна\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Sell items not in vendor list\" Text=\"Продавать вещи, которых нет в списке\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Item name\" Text=\"Название вещи\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Minimum\" Text=\"Мин\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Maximum\" Text=\"Макс\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Pet list\" Text=\"Список питомцев\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Slot\" Text=\"Слот\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Age\" Text=\"Возраст\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Belly\" Text=\"Сытость\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Summon\" Text=\"Призвать\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Pet items\" Text=\"Вещи питомца\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Pet settings\" Text=\"Настройки питомца\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"New NPC data added\" Text=\"Добавлены новые данные NPC\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Updated HP data of NPC\" Text=\"Обновлены HP данные NPC\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"New item data added\" Text=\"Новые данные вещей добавлены\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"New skill data added\" Text=\"Новые данные об умениях добавлены\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Combat\" Text=\"Драка\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Rest\" Text=\"Отдых\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Craft\" Text=\"Крафт\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Pet Food\" Text=\"Пища питомца\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Pet HP\" Text=\"Жизни питомца\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Pet MP\" Text=\"Мана питомца\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Pet Age\" Text=\"Возраст питомца\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Pet Battery\" Text=\"Энергия пета\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Edit\" Text=\"Редактировать\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Clear log\" Text=\"Очистить лог\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Save log\" Text=\"Сохранить лог\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Chat log\" Text=\"Лог чата\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Alert settings\" Text=\"Настройки тревоги\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Self\" Text=\"На себя\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Party member\" Text=\"Член группы\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Current target\" Text=\"Выбраная цель\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Category\" Text=\"Категория\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Condition\" Text=\"Условие\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Parameter\" Text=\"Параметр\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"OK\" Text=\"ОК\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Cancel\" Text=\"Отменить\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"NPC list\" Text=\"Список NPC\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Player list\" Text=\"Список игроков\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Resource list\" Text=\"Список ресурсов\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Date and time\" Text=\"Дата и время\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Skills\" Text=\"Умения\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Trigger conditions\" Text=\"Điều kiện khởi động\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Use esper quickslot\" Text=\"Использовать быстрые ячейки эспера\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Use custom mode\" Text=\"Использовать пользовательский режим\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Reset all timers\" Text=\"Обнулить все таймеры\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Reset starting location\" Text=\"Обнулить начальную локацию\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Timer\" Text=\"Таймер\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Use\" Text=\"Использовать\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Enter partial name\" Text=\"Введите частичное имя\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Current\" Text=\"Сейчас\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Current learned skills\" Text=\"Выученые скилы\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Select skill\" Text=\"Выбраные скилы\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Charge\" Text=\"Заряд\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Use normal attack\" Text=\"Использовать нормальную атаку\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Sort by\" Text=\"Сортировать по\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Resource\" Text=\"Ресурс\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Map\" Text=\"Карта\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Class\" Text=\"Карта\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Id\" Text=\"ID\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Note: for yes/no, 0 means no, and 1 means yes\" Text=\"Внимание: для да/нет, 0 значит нет, 1 значит да\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"then\" Text=\"потом\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Remedies\" Text=\"медицина\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Provisions\" Text=\"провизия\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Talismans\" Text=\"Талисманы\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Craft items\" Text=\"Вещи для крафта\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Craft schools\" Text=\"Школы крафта\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Item list\" Text=\"Список вещей\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Filter option\" Text=\"Опция фильтрации\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Text to speech\" Text=\"Текс в речь\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"was kicked by\" Text=\"был убит \" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"You were kicked by\" Text=\"Вы были убиты\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"quit\" Text=\"Выйти\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"left channel\" Text=\"Покинуть line\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"You left channel\" Text=\"Вы покинули line\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"joined channel\" Text=\"присоединились к line\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"You joined channel\" Text=\"Вы вошли на line\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"users\" Text=\"пользователи\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Channel\" Text=\"Line\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Character\" Text=\"Персонаж\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Leader\" Text=\"Лидер\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Group\" Text=\"Группа\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"In Use\" Text=\"Используется\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Enabled\" Text=\"Включено\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Select server\" Text=\"Выбрать сервер\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Title\" Text=\"Титул\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Option\" Text=\"Опции\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Allies\" Text=\"Союзники\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Fast pickup\" Text=\"Быстрый подбор\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Error\" Text=\"Ошибка\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Game client not found\" Text=\"Не найден игровой клиент\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Buy\" Text=\"Купить\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Sell\" Text=\"Продать\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Hold\" Text=\"Задержать\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Clear √\" Text=\"Очистить √\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Clear ﬦ\" Text=\"Очистить ﬦ\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Ally member\" Text=\"Члены альянса\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Inventory\" Text=\"Инвентарь\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Targeting\" Text=\"Прицеливание\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"was outside target area\" Text=\"был снаружи зоны прицеливания\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Distance\" Text=\"дистанция\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"headed back to starting location\" Text=\"отправился обратно в начальную локацию\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Routing error\" Text=\"Ошибка маршрута\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"timeout (longer than 5 min)\" Text=\"истекло время ожидания(долше чем 5 минут)\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"couldn't find teleporter\" Text=\"не могу найти телепорт\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Routing\" Text=\"Маршрутизация\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"teleported to map\" Text=\"телепортирован на карту\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"teleported to wrong map\" Text=\"телепортирован на неверную карту\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"continued on to\" Text=\"продолжил на\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"arrived near\" Text=\"прибыл на\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Respawning\" Text=\"Возраждается\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"returned to town\" Text=\"вернулся в город\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"sold\" Text=\"продано\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"bought\" Text=\"куплено\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Vending\" Text=\"продается\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Vending error\" Text=\"ошибка при продаже\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"couldn't find NPC to vend\" Text=\"невозможно найти NPC Для торговли\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"tried to die to go back to town\" Text=\"пытался умереть чтобы попасть обратно в город\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"headed to pet master\" Text=\"дошел до матера питомцев\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"headed to doctor\" Text=\"дошел до доктора\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"headed to\" Text=\"дошел до\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Pet battery settings\" Text=\"Настройки использования зелий\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Auto delay attack\" Text=\"Автоматическая задержка атаки \" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Auto pet skills\" Text=\"Автоматические умения питомца\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Auto pet cycle\" Text=\" Автоматическая смена питомца \" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Auto pet idle\" Text=\"Автоматическое спокойствие питомца\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Pet level to cycle\" Text=\" Уровень смены питомца \" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Auto\" Text=\"Автоматически\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Belly%\" Text=\"Сытости%\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"has a summoned Arden pet?\" Text=\"имеет призваного питомца Ардена?\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Access denied\" Text=\"Запрос отклонен\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Your clan does not have access\" Text=\"У вашего клана дету доступа\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Your guild does not have access\" Text=\"У вашей гильдии нету доступа\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Version error\" Text=\"Ошибка версии\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Please update to the newest version\" Text=\"Пожалуйста обновите до новейшей версии\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"On top\" Text=\"На верх\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Player kill\" Text=\"Убиство игроков\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Run\" Text=\"Бежать\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Keepsake 1\" Text=\" Keepsake 1\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Hunt poem\" Text=\" Hunt poem \" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Free lunch\" Text=\"Бесплатный обед\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Fishing daily\" Text=\" Fishing daily \" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Fishing challenge\" Text=\" Fishing challenge \" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Exchange VS\" Text=\" Exchange VS\" \" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Donate to guild\" Text=\"Пожертвование в гильдию\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Dig ground item from skyblade\" Text=\" Dig ground item from skyblade \" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Please stop bot first\" Text=\"Пожалуйста, сначала остановите бот\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"no ground item found\" Text=\"не найдено лежащих вещей\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"distance too far\" Text=\"слишком далеко\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Please form a party consisting of one male and one female both attached\" Text=\"пожалуйста сделайте группу состоящую по из одному мужчины и одной женщины\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Please start task on male player\" Text=\"Пожалуйста, начните задание мужским персонажем\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Male player must be party leader\" Text=\"Мужской персонаж должен быть лидером\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"does not have a guild\" Text=\"не имеет гильдии\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"cannot find\" Text=\"не может найти\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"bag is full\" Text=\"сумка полна\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"runs out of bait\" Text=\"использует без наживки\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"cannot hunt poem in start mode\" Text=\"cannot hunt poem in start mode\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"waiting for party member...\" Text=\"ждет члена группы...\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"party member out of keepsake\" Text=\" party member out of keepsake \" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"out of keepsake\" Text=\" out of keepsake \" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"running...\" Text=\"бежит...\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Display\" Text=\" Display \" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Auto follow\" Text=\"автоматически следовать\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Upper chat log\" Text=\"Лог верхнего чата\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Conditions\" Text=\"Условия\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Triggers\" Text=\"Триггеры\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Manual task list\" Text=\"Пользовательский список задач\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Auto task list\" Text=\"Автоматический список задач\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Get keepsake\" Text=\" Get keepsake \" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Canceling task...\" Text=\"Отменяем задачу...\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Another task is in progress\" Text=\"Другая задача в процессе\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Level too low\" Text=\"Уровень слишком низкий\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Mystic tome\" Text=\" Mystic tome \" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Party member has task in progress\" Text=\"Член группы выполняет задачу\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Hour\" Text=\"Час\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Minute\" Text=\"Минут\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Min gap\" Text=\"Мин\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Max gap\" Text=\"Макс\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Goto\" Text=\"Перейти\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Follow\" Text=\"Следовать\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Current position\" Text=\"Текущая позиция\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Coordinate\" Text=\"Координаты\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Remedy cooldown\" Text=\"пить зелья каждые\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Safezone recovery\" Text=\"Восстановление в защищенной местности\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Idle recovery\" Text=\"Восстановление спокойствием\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"sec\" Text=\"сек\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"System Default\" Text=\"Стандартные настройки\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"idle mode active\" Text=\"активирован бездействующий режим\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"disengaged at\" Text=\" disengaged at \" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"engaged at\" Text=\" engaged at \" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"interrupted from damage\" Text=\"прервался от повреждения\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"returning to safe zone (starting location)\" Text=\"возвращается в стартовую защищенную область(стартовую локацию)\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Maximum distance between target and starting location\" Text=\"Максимальная дистанция между целью и стартовой локацией\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Maximum distance between target and current position\" Text=\" Максимальная дистанция между целью и текущей позицией\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Minimum distance between target and current position\" Text=\"Минимальная дистанция между целью и текущей позицией\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"PK players with cross swords\" Text=\"Убийцы с перекрещенными мечами(флагнутые)\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Choose trigger condition for skill\" Text=\" Выбрать настройки триггера для умения \" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"(not connected)\" Text=\"(не соединено)\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Unable to connect to IRC server\" Text=\"невозможно соединиться с сервером IRC\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Connection error\" Text=\"Ошибка соединения\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Topic\" Text=\"Топик\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"System beep\" Text=\"Системный сигнал\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Play a sound file\" Text=\"Проигрывать звуковой файл\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Chatlog to speech\" Text=\"Озвучивать сообщения из чата\" />
    <Translation Locale=\"ru-RU\" Key=\"Alert option\" Text=\"Настройки уведомлений\" />
  nknwn666
  nknwn666
  SINNER
  SINNER

  Posts : 38
  Points : 45
  Reputation : 1
  Join date : 2011-01-27

  Re: Localization requests

  Post by nknwn666 on 2011-02-04, 12:37 pm

  translated in Romanian
  Code:

    <Translation Locale="ro-RO" Key="Please set your forum username and password..." Text="Va rog introduceti numele de utilizator si parola de pe forum..." />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="General" Text="General" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Account" Text="Cont" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Data" Text="Date" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Path to game installation folder" Text="Locatia unde este instalat jocul" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Browse" Text="Rasfoieste" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Launch" Text="Lanseaza" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Login" Text="Autentificare" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Attach" Text="Ataseaza" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Checking for new version... please wait..." Text="Cautare versiune noua...va rog asteptati..." />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Action" Text="Actiune" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Name" Text="Nume" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Level" Text="Nivel" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Server" Text="Server" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Chan" Text="Canal" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Voice" Text="Voce" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Username" Text="Nume utilizator" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Password" Text="Parola" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Visible" Text="Vizibil" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Start all" Text="Porneste toate" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Stop all" Text="Opreste toate" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Show all" Text="Arata toate" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Hide all" Text="Ascunde toatet" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Load data" Text="Încarca date" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Save data" Text="Salveaza date" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Update" Text="Actualizeaza" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Exit" Text="Iesire" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="New" Text="Nou" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Delete" Text="Sterge" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Import" Text="Import" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Export" Text="Export" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Clear" Text="Goleste" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Save as text file" Text="Salveaza ca fisier text" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Target" Text="Tinta" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Loot" Text="Prada" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Pet" Text="Animal favorit" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Task" Text="Sarcini" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Alert" Text="Alerta" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Chat" Text="Chat" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Start" Text="Porneste" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Stop" Text="Opreste" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Load" Text="Încarca" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Save" Text="Salveaza" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Close" Text="Închide" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="All" Text="Toate" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Auto login" Text="Autentificare automata" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Auto attach" Text="Atasare automata" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Log" Text="Jurnal" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Item" Text="Item" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="NPC" Text="NPC" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Skill" Text="Abilitati" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Latency" Text="Latenta" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Client" Text="Client" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Recovery" Text="Regenerare" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Setting" Text="Setari" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Default settings" Text="Setari implicite" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Load settings" Text="Încarca setari" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Save settings" Text="Salveaza setari" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Import settings" Text="Import setari" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Auto remedy" Text="Remediu automat" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Auto recovery" Text="Regenerare automata" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Auto respawn" Text="Respawn automat" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Auto skill" Text="Abilitati automate" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Auto vendor" Text="Vânzator automat" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Auto target" Text="Tinta automata" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Auto loot" Text="Prada automata" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Auto pet" Text="Animal favorit automat" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Status" Text="Conditie" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Information" Text="Informatii" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Gear" Text="Îmbracaminte" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Bag" Text="Geanta" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Location" Text="Locatie" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Cultivation" Text="Cultivare" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Clan" Text="Clan" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Guild" Text="Breasla" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Trigger" Text="Declansator" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Auto trigger" Text="Declansator automat" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Auto alert" Text="Alerta automata" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Auto task" Text="Sarcini automate" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Auto chat" Text="Chat automat" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Vendor" Text="Vanzator" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Access error" Text="Eroare de acces" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="You do not have access to this version" Text="Nu aveti acces la aceasta versiune" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Cannot connect to forum" Text="Conectare la forum esuata" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Invalid username or password" Text="Numele de utilizator si parola invalide" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="You do not have access" Text="Nu aveti acces" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Error reading forum" Text="Eroare in citirea forumului" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Vietnamese" Text="Vietnameza" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="English" Text="Engleza" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Loaded settings from" Text="Setari incarcate din" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Saved settings to" Text="Setari salvate in" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Amount" Text="Cantitate" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Type" Text="Tip" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Select" Text="Alege" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Use recovery items" Text="Folositi iteme de regenerare" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Return from death and continue to fight at starting position" Text="Intoarcere din morti si continuare lupta din pozitia de pornire" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Use skill when needed" Text="Foloseste abilitati cand trebuie" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Buy and sell items when needed" Text="Cumpara si vinde iteme cand trebuie" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Control behaviors by artificial intelligence" Text="Controleaza comportamentul cu inteligenta artificiala" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Alert via text to speech and popups" Text="Alerta prin text la vorbire si popup-uri" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Rest (meditate) when needed" Text="Odihna (meditare) cand trebuie" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Find target to attack" Text="Cauta tinta pentru atac" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Pickup items on the ground" Text="Aduna iteme de pe jos" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Control pet behaviors" Text="Controleaza comportamentul animalului favorit" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Monitor chat log display" Text="Monitorizeaza afisarea jurnalului de chat" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Perform special tasks as needed" Text="Indeplineste sarcini speciale cand trebuie" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Remedy items" Text="Iteme remedii" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Items with zero amount and is not selected will be removed automatically" Text="Iteme de cantitate zero si care nu au fost alese vor fi eliminate automat" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="or" Text="sau" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Recovery mode ON when" Text="Mod regenerare ON cand" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Recovery mode OFF when" Text="Mod regenerare OFF cand" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="and" Text="si" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="seconds" Text="secunde" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Respawn settings" Text="Setari respawn" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Wait time to revive" Text="Timp de asteptare pentru reinviere" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Wait time to return to town" Text="Timp de asteptare pentru intoarcere in oras" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Hot-key" Text="Hot-Key" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Mob" Text="Mob" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Player" Text="Jucator" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Choose target selection" Text="Alege selectia tintei" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Lower level gap" Text="Diferenta de nivel inferior" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Upper level gap" Text="Diferenta de nivel superior" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Maximum radius" Text="Raza maxima" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Minimum radius" Text="Raza minima" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Maximum distance" Text="Distanta maxima" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Choose target option" Text="Optiuni de selectie a tintei" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Kill steal" Text="Fura moartea" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Party" Text="Grup" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Free" Text="Liber" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Assist party" Text="Asista grupul" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Choose target mode" Text="Mod de selectie al tintei" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Enable target filter" Text="Permite filtru pentru tinta" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Refresh" Text="Reimprospateaza" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Settings" Text="Setari" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Target filter" Text="Filtru pentru tinta" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Invalid data!!! Using default settings." Text="Date invalide!!! Se folosesc setarile implicite." />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Unable to save file!!!" Text="Nu se poate salva fisierul!!!" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="hours" Text="ore" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="minutes" Text="minute" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="started" Text="a inceput" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="stopped" Text="s-a oprit" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="duration was" Text="durata a fost" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Language" Text="Limba" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Pickup range" Text="Raza de adunat" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Pickup loots that were not filtered" Text="Prada de adunat nu a fost filtrata" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Loot filter" Text="Filtru pentru prada" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Partial loot name filter" Text="Filtru partial de nume pentru prada" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Pickup" Text="Aduna" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Max" Text="Max" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Restored default settings for" Text="Setari implicite restaurate pentru" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Teleport to return to town" Text="Teleportare pentru intoarcere in oras" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Die to return to town" Text="Moarte pentru intoarcere in oras" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Sell only when bag is full" Text="Vinde doar cand geanta este plina" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Sell items not in vendor list" Text="VInde iteme care nu sunt in lista vanzatorului" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Item name" Text="Nume item" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Minimum" Text="Minimum" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Maximum" Text="Maximum" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Pet list" Text="LIsta animale favorite" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Slot" Text="Slot" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Age" Text="Varsta" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Belly" Text="Burta" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Summon" Text="Cheama" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Pet items" Text="Iteme animal favorit" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Pet settings" Text="Setari animal favorit" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="New NPC data added" Text="Noi date de NPC adaugate" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Updated HP data of NPC" Text="Datele de HP de la NPC au fost actualizate" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="New item data added" Text="Noi date de item au fost adaugate" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="New skill data added" Text="Noi date de abilitati au fost adaugate" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Combat" Text="Lupta" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Rest" Text="Odihna" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Craft" Text="Meserie" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Pet Food" Text="Mancare animal favorit" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Pet HP" Text="HP animal favorit" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Pet MP" Text="MP animal favorit" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Pet Age" Text="Varsta animal favorit" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Pet Battery" Text="Baterie animal favorit" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Edit" Text="Modifica" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Clear log" Text="Goleste jurnalul" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Save log" Text="Salveaza jurnalul" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Chat log" Text="Jurnal chat" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Alert settings" Text="Setari alerte" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Self" Text="Persoana" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Party member" Text="Membru al grupului" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Current target" Text="Tinta curenta" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Category" Text="Categorie" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Condition" Text="Conditie" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Parameter" Text="Parametrii" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="OK" Text="Accepta" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Cancel" Text="Anuleaza" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="NPC list" Text="Lista NPC" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Player list" Text="Lista jucatori" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Resource list" Text="Lista resurse" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Date and time" Text="Data si timpul" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Skills" Text="Abilitati" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Trigger conditions" Text="Conditii de declansare" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Use esper quickslot" Text="Foloseste slotul rapid de la esper" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Use custom mode" Text="Foloseste mod personalizat" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Reset all timers" Text="Reseteaza toate contoarele" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Reset starting location" Text="Reseteaza locatia de inceput" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Timer" Text="Cronometru" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Use" Text="Foloseste" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Enter partial name" Text="Introduceti numele partial" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Current" Text="Actual" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Current learned skills" Text="Abilitati actuale" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Select skill" Text="Alege abilitati" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Charge" Text="Incarca" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Use normal attack" Text="Foloseste atac normal" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Sort by" Text="Clasifica" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Resource" Text="Resurse" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Map" Text="Harta" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Class" Text="Clasa" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Id" Text="Id" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Note: for yes/no, 0 means no, and 1 means yes" Text="Nota: pentru da/nu, 0 inseamna nu, 1 inseamna da" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="then" Text="atunci" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Remedies" Text="Remedii" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Provisions" Text="Provizii" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Talismans" Text="Talismane" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Craft items" Text="Iteme de meserie" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Craft schools" Text="Iteme speciale de meserie" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Item list" Text="Lista iteme" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Filter option" Text="Optiune filtrare" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Text to speech" Text="Text la vorbire" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="was kicked by" Text="a fost dat afara de" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="You were kicked by" Text="Ai fost dat afara de" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="quit" Text="a abandonat" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="left channel" Text="a parasit canalul" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="You left channel" Text="Ai parasit canalul" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="joined channel" Text="S-a alaturat canalului" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="You joined channel" Text="Te-ai alaturat canalului" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="users" Text="utilizatori" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Channel" Text="Canal" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Character" Text="Caracter" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Leader" Text="Lider" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Group" Text="Grup" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="In Use" Text="In folosinta" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Enabled" Text="Activat" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Select server" Text="Alege serverul" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Title" Text="Titlu" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Option" Text="Obtiune" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Allies" Text="Aliati" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Fast pickup" Text="Adunare rapida" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Error" Text="Eroare" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Game client not found" Text="Jocul nu a fost gasit" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Buy" Text="Cumpara" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Sell" Text="Vinde" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Hold" Text="Tine" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Clear v" Text="Goleste v" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Clear ?" Text="Goleste ?" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Ally member" Text="Membru alianta" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Inventory" Text="Inventar" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Targeting" Text="Tintire" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="was outside target area" Text="a fost in afara ariei de tintire" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Distance" Text="Distanta" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="headed back to starting location" Text="se intoarce la locatia de inceput" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Routing error" Text="Eroare rutare" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="timeout (longer than 5 min)" Text="pauza (mai mare de 5 min)" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="couldn't find teleporter" Text="nu sa putut gasi teleportorul" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Routing" Text="Rutare" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="teleported to map" Text="teleportat in harta" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="teleported to wrong map" Text="teleportat in harta gresita" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="continued on to" Text="a continuat pe" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="arrived near" Text="a ajuns langa" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Respawning" Text="Respawn" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="returned to town" Text="intors in oras" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="sold" Text="vandut" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="bought" Text="cumparat" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Vending" Text="Vanzare" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Vending error" Text="Eroare vanzare" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="couldn't find NPC to vend" Text="Nu s-a putut gasi NPC pentru vanzare" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="tried to die to go back to town" Text="a incercat moarte pentru intoarcere in oras" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="headed to pet master" Text="se indreapta catre maestrul animalelor favorite" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="headed to doctor" Text="se indreapta catre doctor" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="headed to" Text="se indreapta catre" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Pet battery settings" Text="Setari baterie animal favorit" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Auto delay attack" Text="Atac intarziat automat" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Auto pet skills" Text="Abilitati animal favorit automate" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Auto pet cycle" Text="Ciclu animal favorit automat" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Auto pet idle" Text="Animal favorit inactiv automat" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Pet level to cycle" Text="Nivel animal favorit pentru ciclu" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Auto" Text="Auto" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Belly%" Text="Burta%" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="has a summoned Arden pet?" Text="a chemat un animal de Arden?" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Access denied" Text="Acces respins" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Your clan does not have access" Text="Clanul tau nu are acces" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Your guild does not have access" Text="Breasla ta nu are acces" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Version error" Text="Eroare versiune" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Please update to the newest version" Text="Va rog actualizati la cea mai noua versiune" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="On top" Text="Mereu sus" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Player kill" Text="Omorat jucator" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Run" Text="Fugi" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Keepsake 1" Text="Keepsake 1" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Hunt poem" Text="Hunt poem" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Free lunch" Text="Free lunch" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Fishing daily" Text="Pescuit zilnic" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Fishing challenge" Text="Provocare pescuit" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Exchange VS" Text="Schimba cu" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Donate to guild" Text="Doneaza breslei" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Dig ground item from skyblade" Text="Sapa item de pe pamant de pe skyblade" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Please stop bot first" Text="Va rog opriti bot-ul mai intai" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="no ground item found" Text="nu s-a gasit item pe pamant" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="distance too far" Text="distanta prea mare" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Please form a party consisting of one male and one female both attached" Text="Va rog formati un grup constand intr-un caracter masculin si unul feminin amandoua atasate" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Please start task on male player" Text="Va rog porniti sarcina de pe caracterul masculin" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Male player must be party leader" Text="Caracterul masculin trebuie sa fie liderul grupului" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="does not have a guild" Text="nu are o breasla" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="cannot find" Text="nu sa putut gasi" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="bag is full" Text="geanta este plina" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="runs out of bait" Text="a ramas fara momeala" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="cannot hunt poem in start mode" Text="nu se poate indeplinii sarcina hunt poem in modul pornit" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="waiting for party member..." Text="se asteapta membrul grupului..." />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="party member out of keepsake" Text="membrul grupului a ramas fara keepsake" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="out of keepsake" Text="keepsake terminat" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="running..." Text="se deplaseaza..." />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Display" Text="Display" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Auto follow" Text="Urmarire automata" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Upper chat log" Text="Jurnalul de chat superior" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Conditions" Text="Conditii" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Triggers" Text="Declansatoare" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Manual task list" Text="Lista sarcini manuale" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Auto task list" Text="Lista sarcini automate" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Get keepsake" Text="Ia keepsake" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Canceling task..." Text="Oprire sarcina..." />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Another task is in progress" Text="O alta sarcina este in curs de desfasurare" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Level too low" Text="Nivel prea mic" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Mystic tome" Text="Mystic tome" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Party member has task in progress" Text="Membrul grupului are sarcina in desfasurare" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Hour" Text="Ora" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Minute" Text="Minut" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Min gap" Text="Diferenta min" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Max gap" Text="Diferenta max" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Goto" Text="Dute la" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Follow" Text="Urmareste" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Current position" Text="Pozitie curenta" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Coordinate" Text="Coordonate" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Remedy cooldown" Text="Racire remediu" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Safezone recovery" Text="Recuperare in zona sigura" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Idle recovery" Text="Recuperare inactiva" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="sec" Text="sec" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="System Default" Text="Implicit de sistem" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="idle mode active" Text="mod inactiv activ" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="disengaged at" Text="detasat la" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="engaged at" Text="atasat la" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="interrupted from damage" Text="intrerupt de daune" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="returning to safe zone (starting location)" Text="intoarcere in zona sigura (locatia de pornire)" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Maximum distance between target and starting location" Text="Distanta maxima dintre tinta si locatia de pornire" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Maximum distance between target and current position" Text="Distanta maxima dintre tinta si pozitia curenta" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Minimum distance between target and current position" Text="Distanta minima dintre tinta si pozitia curenta" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="PK players with cross swords" Text="Omoara jucatori cu sabii incrucisate" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Choose trigger condition for skill" Text="Alege conditie de declansare pentru abilitate" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="(not connected)" Text="(nu este conectat)" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Unable to connect to IRC server" Text="Nu se poate conecta la serverul IRC" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Connection error" Text="Eroare conectare" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Topic" Text="Subiect" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="System beep" Text="Bip de sistem" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Play a sound file" Text="Reda un fisier audio" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Chatlog to speech" Text="Jurnalul de chat in vorbire" />
    <Translation Locale="ro-RO" Key="Alert option" Text="Obtiune alerta" />
  if some texts are too long pls tell me which ones they are so i can think of a way to change them
  xirurr
  xirurr
  SINNER
  SINNER

  Posts : 30
  Points : 48
  Reputation : 0
  Join date : 2010-07-28

  Re: Localization requests

  Post by xirurr on 2011-03-18, 2:27 am

  Where is 2.1 Locale?

  Sponsored content

  Re: Localization requests

  Post by Sponsored content


   Current date/time is 2019-02-16, 11:03 am